Het Samenwerkingsverband
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Missie en visie: van overnemen naar versterken

Alle kinderen verdienen passend onderwijs, passende zorg en een passende opvoeding om goed voorbereid te zijn  op een plek in de maatschappij. De onderliggende maatschappelijke betekenis van het passend onderwijs gaat verder en draagt bij aan een meer inclusieve samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. In een dergelijke samenleving neemt iedereen op een gelijkwaardige wijze deel aan de maatschappij, ongeacht zijn culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperking. Dit vraagt om een andere manier van kijken en denken.


De samenwerkingsverbanden hebben van de minister uitdrukkelijk de vrijheid gekregen om ‘te doen wat nodig is’ om voor iedere leerling binnen de regionale grenzen van het samenwerkingsverband het passende onderwijs te garanderen. De centrale missie van ons samenwerkingsverband is dan ook:

 

Voor iedere jongere in de regio een passende onderwijsplek en de ondersteuning bieden die hij/zij nodig heeft.

 

Wij proberen deze missie op verschillende vlakken te volbrengen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de maatschappelijke opdracht om jongeren onderwijs te bieden. Het samenwerkingsverband ondersteunt en versterkt scholen en onderwijsprofessionals, faciliteert en organiseert co-creatie tussen scholen en andere betrokkenen en doet onderzoek naar de wijze waarop de ondersteuning aan leerlingen in deze regio geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast werkt het samenwerkingsverband nauw samen met gemeenten en het primair onderwijs om te zorgen dat onderwijs, arbeid en jeugdhulp goed op elkaar aansluiten. Het ondersteuningsplan 2014-2018 geeft richting aan de werkzaamheden van de organisatie.

 

 De activiteiten van het samenwerkingsverband zijn georganiseerd rondom vijf centrale thema's:

1. Passende ondersteuning voor alle leerlingen

2. Loket passend onderwijs

3. Passende ondersteuning tijdens de overgangen van po/so naar vo/vso naar onderwijs/arbeid

4. Optimaliseren samenwerking onderwijs en jeugd

5. Kennisontwikkeling

 

Daarnaast zorgt het samenwerkingverband ervoor dat de organisatie en communicatie op orde is, zodat de activiteiten rondom de vijf thema's goed verlopen.

 

Ons motto bij alle activiteiten is: van overnemen naar versterken. Scholen, ouders en leerlingen staan voorop.