Het Samenwerkingsverband
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Wat is het SWV

Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland is met negen scholen verantwoordelijk voor een passende onderwijsplaats voor zo’n 15.000 leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle leerlingen een diploma behalen of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij innemen.

 

Het samenwerkingsverband realiseert deze opdracht niet alleen. Ook gemeenten leveren een belangrijke bijdrage. In de afgelopen jaren hebben namelijk vier grote transities plaatsgevonden: de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Passend Onderwijs. Deze transities sluiten nauw op elkaar aan. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio Noord-Kennemerland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor passende zorg, jeugdhulp en een passende opvoeding. Samen zorgen we ervoor dat leerlingen een passende plek in de maatschappij innemen. 

 

De negen schoolbesturen van het samenwerkingsverband hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om de opdracht te realiseren. Deze afspraken worden elke vier jaar vastgelegd in het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt ook besproken met gemeenten om te zorgen dat de ondersteuning vanuit gemeenten en onderwijs goed op elkaar aansluiten. Een voorbeeld van een gezamenlijke afspraak is: een passende plek en een doorgaande schoolloopbaan voor iedere leerling. Dit betekent dat de leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft, zodat de leerling zo min mogelijk vastloopt en niet uitvalt. Kan de school de benodigde ondersteuning niet bieden? Dan geldt de afspraak dat de school de leerling en de ouders helpt bij het zoeken naar een andere passende plek. Dit noemt men de zorgplicht. Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen hierbij.

 

Meer informatie over de gezamenlijke doelen van de schoolbesturen van het samenwerkingsverband vindt u in het ondersteuningsplan 2014-2018. 


Partners 
Het samenwerkingsverband werkt samen met partners om de gezamenlijke doelen te realiseren. Dit zijn onder andere:

 

Scholen

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen er samen voor dat de leerling een passende onderwijsplek krijgt met de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Dit gebeurt in goed overleg met leerling en ouders. Een overzicht de scholen uit het samenwerkingsverband is hier te vinden onder de schoolkeuzekaart

 

Samenwerkingsverband primair onderwijs
De meeste leerlingen van onze scholen komen uit het primair onderwijs. Een succesvolle overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is belangrijk. Om dit te bereiken werkt het samenwerkingsverband samen met het samenwerkingsverband primair onderwijs. De samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs zijn samen gehuisvest op de Hertog Aalbrechtsweg 5 te Alkmaar. Voor meer informatie kunt u de website van het samenwerkingsverband primair onderwijs raadplegen. 

 

Gemeenten

Het samenwerkingsverband werkt samen met vijf gemeenten: Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Gemeenten zijn belangrijke samenwerkingspartners als het gaat om leerlingen die jeugdhulp nodig hebben om te kunnen functioneren op school. Ook zijn de gemeenten belangrijk voor leerlingen die dagbesteding of arbeid met ondersteuning nodig hebben.

 

Mbo-instellingen
Gaat een leerling van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? Het samenwerkingsverband werkt intensief samen met mbo-instellingen uit de regio om de overstap van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften naar het mbo goed te laten verlopen. De school voor voortgezet onderwijs helpt leerlingen bij deze overstap.