Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws - pagina 11

11 april 2017

Wetswijziging: ouders per 1 augustus 2017 instemmingsrecht op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

Op 7 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat regelt dat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief pas kan worden vastgesteld nadat overeenstemming met de ouders is bereikt. De wetswijziging gaat in per 1 augustus 2017.
Lees meer ›
11 april 2017

Aanvullende toetsing schooljaar 2017-2018

We hechten veel waarde aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Het schooladvies is hierbij leidend. In voorkomende gevallen kan aanvullende toetsing onderdeel uitmaken van een goed onderbouwd (voorlopig) schooladvies.

 

Ook in 2017 kunnen basisscholen leerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing.

13 februari 2017

Ouders krijgen instemmingsrecht op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord.

 

Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend gemaakt.
Lees meer ›

03 februari 2017

Zorgplicht

Alle scholen in Nederland hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Een aantal directeuren binnen het samenwerkingsverband heeft onlangs vragen gesteld over de zorgplicht. Wanneer heeft een school zorgplicht? Wat is de wettelijke status van de vermelding van plaatsruimte in het schoolondersteuningsplan/-profiel? Wat is informele zorgplicht? Onderstaand geven we u een toelichting op deze gestelde vragen.
Lees meer ›
21 december 2016

Overstap po-vo schooljaar 2016-2017: nieuwe documentenset en informatiebijeenkomsten

Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Veranderingen in de wet- en regelgeving en de evaluatie van de procedure 2015-2016  hebben geleid tot een aantal veranderingen in de povo-procedure 2016-2017. De nieuwe documentenset voor de POVO-overstap 2016-2017 is hier te downloaden.
10 november 2016

De handreiking schoolverzuimadministratie

Bent u op zoek naar (aanvullende) tips om schoolverzuim tegen te gaan? De handreiking schoolverzuimadministratie bevat tips en adviezen uit de praktijk die u kunnen helpen de verzuimregistratie beter te benutten en schoolverzuim tegen te gaan, zodat thuiszitten en uitval van leerlingen zo veel mogelijk wordt voorkomen.
Lees meer ›
18 december 2014

Nieuwsbrief december 2014

Klik hier om onze nieuwsbrief te lezen.
Lees meer ›
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11