Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws - pagina 8

15 juni 2017

Een inkijkje in de activiteiten van de netwerkgroepen

Professionals van scholen, consulenten, kernpartners en andere partners ontmoeten elkaar in verschillende netwerken. De netwerkgroepen ontwikkelen passend onderwijs rondom een specifiek thema. De interactieve kaart geeft een inkijkje in de activiteiten van de netwerkgroepen per thema.
Lees meer ›
08 juni 2017

Subsidieprogramma doorstroom vmbo-mbo & vmbo-havo

Uit onderzoek is gebleken dat sommige leerlingen moeite hebben met het maken van de overstap van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). Met de subsidieregeling doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo zetten de minister en staatssecretaris zich gezamenlijk in om die leerlingen te helpen deze overstap soepeler te kunnen maken.
Lees meer ›
31 mei 2017

Verzuimprotocol 2017

In het afgelopen schooljaar hebben verzuimcoördinatoren, leerplichtambtenaren en een consulent passend onderwijs het bestaande verzuimprotocol geactualiseerd. Het actuele verzuimprotocol 2017 is beschikbaar via de website van het samenwerkingsverband. Het document is bedoeld voor alle scholen die vallen onder het samenwerkingsverband vo/vso in Noord-Kennemerland en is tevens bruikbaar voor MBO-instellingen.

Lees meer ›
Regio Noord-Kennemerland ondertekent thuiszitterspact
17 mei 2017

Regio Noord-Kennemerland ondertekent thuiszitterspact

In mei 2017 ondertekenden de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet (specaal) onderwijs (algemeen directeuren Astrid Ottenheym en Anne Veldt) en de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland het Thuiszitterspact 2017-2020. 
Lees meer ›
10 mei 2017

Sfeerfilmpje Themabijeenkomst 'expeditie onderzoek' 10 april 2017

Ondersteunend aan het sfeerverslag is er ook een filmpje gemaakt wat beeldend de middag van de themabijeenkomst van afgelopen maandag 10 april weergeeft.
Lees meer ›

18 april 2017

Sfeerimpressie en verzameling opbrengsten van de themabijeenkomst 'expeditie onderzoek' op 10 april

"Krijgt iedere leerling in de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs en zo nee, wat is er voor nodig om dit te realiseren?" In het schooljaar 2016-2017 deden professionals van alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Noord-Kennemerland mee aan een onderzoek naar deze vraag. 
11 april 2017

Wetsvoorstel regelt betere bescherming privacy leerlingen

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Door de invoering van een pseudoniem hoeven voortaan minder persoonsgegevens uitgewisseld te worden tussen een school en een aanbieder van digitale leermiddelen.
Lees meer ›
11 april 2017

Wetswijziging: ouders per 1 augustus 2017 instemmingsrecht op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

Op 7 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat regelt dat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief pas kan worden vastgesteld nadat overeenstemming met de ouders is bereikt. De wetswijziging gaat in per 1 augustus 2017.
Lees meer ›
11 april 2017

Aanvullende toetsing schooljaar 2017-2018

We hechten veel waarde aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Het schooladvies is hierbij leidend. In voorkomende gevallen kan aanvullende toetsing onderdeel uitmaken van een goed onderbouwd (voorlopig) schooladvies.

 

Ook in 2017 kunnen basisscholen leerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing.

13 februari 2017

Ouders krijgen instemmingsrecht op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord.

 

Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend gemaakt.
Lees meer ›

1 2 3 4 5 6 7 8 9