Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

05 juni 2018

Informatiebeveiliging en privacy

Graag informeren we u over informatiebeveiliging en privacy binnen samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland.

AVG en IBP
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht. Op Europees niveau is de regeling bekend onder de naam: ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). De AVG vervangt de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) wordt gehanteerd als aanduiding van alles wat voorheen onder het privacybeleid viel, in combinatie met aspecten die te maken hebben met gegevensbescherming.
Waarom is privacy eigenlijk zo belangrijk? Quotes uit een webinar van Kennisnet: "Het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht en grondrecht", "het staat in de wet dus het moet", "imago: datalekken, schade, risico's" en "hoge boetes"...

 

AVG binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland gaat zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens van leerlingen, eigen personeel en medewerkers van scholen. We bereiden ons al enige tijd voor op de AVG. Vanuit het team is Sanne Kruijer (medewerker beleid en kwaliteit) werkzaam rondom het thema IBP. Zij trekt hierin samen op met de medewerker beleid en kwaliteit van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO).

 

De volgende activiteiten zijn reeds ondernomen:
- Het privacyreglement is aangescherpt en vastgesteld.
- Alle medewerkers zijn geïnformeerd over hoe bewust om te gaan met de AVG.
- Het bestuur heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.
- We hebben zogenaamde ‘verwerkersovereenkomsten’ afgesloten met leveranciers van (onderwijs)middelen , waaronder TOP dossier, en ICT-leveranciers.
- We hebben een ‘risicoscan’ uitgevoerd.
- We zijn gestart met een ‘traject AVG’, waarbij alle facetten van het samenwerkingsverband worden doorgelicht en daar waar nodig aanpassingen zullen worden gedaan.

 

TOP dossier
Het samenwerkingsverband heeft een wettelijke grondslag om persoonsgegevens van leerlingen te verwerken. We doen dit uiteraard zo veel mogelijk. In een apart nieuwsbericht informeren we u over de manier waarop.


Vragen?
Voor meer informatie is het van belang om eerst te kijken hoe het staat met AVG-ontwikkelingen binnen uw eigen organisatie. Elke organisatie (lees: bestuur of directie) is verantwoordelijk voor het eigen IPB-beleid.

 

Voor vragen over het IBP-beleid en de AVG-ontwikkelingen binnen samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, kunt u terecht bij Sanne Kruijer via skruijer@swvnk.nl of 072-7920100.

 

Meer relevante informatie
Meer informatie, zoals het reglement en de contactgegevens van de FG, is beschikbaar via: http://www.swvnoordkennemerland.nl/het_samenwerkingsverband/bescherming_persoonsgegevens

 

Verder is de volgende informatie relevant:
• Kennisnet: www.kennisnet.nl/informatiebeveiliging-pri vacy-ibp/ (tips, tools, podcasts en andere informatie voor het onderwijs)

• Passend Onderwijs: https://www.passendonderwijs.nl/?s=privacy (diverse soorten informatie)
• Passend Onderwijs: https://passendonderwijsenprivacy.nl/#!/ (een zeer bruikbare tool voor scholen, hiermee kunnen concrete vragen worden gesteld met daarop direct een antwoord of nadere informatie naar aanleiding van de gestelde vraag)
• Passend Onderwijs: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/?s=privacy (veel informatie en voorbeeld privacyreglement
• VO-Raad: https://www.vo-raad.nl/themas/privacy-en-informatiebeveiliging (achtergrondinformatie)
• Convenant: www.privacyconvenant.nl (landelijk convenant Onderwijs en Privacy)
• Wikiwijs: https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy (Aanpak IPB voor het po en vo)
• Nederlands Jeugdinstituut: https://www.nji.nl/Zoek?q=privacy (Over onderwijs en jeugdhulp en -bescherming)
• Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.hulpbijprivacy.nl/#onderwijs (Special over onderwijszaken)