Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

17 januari 2018

Kansrijk 10-14 in Alkmaar-Noord!

Overgangsmomenten in het onderwijs behoren voor de meeste leerlingen tot de meest kwetsbare momenten. Zeker de overgang van primair naar voortgezet onderwijs brengt risico’s met zich mee. Binnenkort start in Alkmaar-Noord een pilot gericht op het creëren van gelijke toekomstkansen voor kinderen met ongelijke sociale, culturele en economische uitgangssituaties.

Voor leerlingen is het niet alleen de overgang van de vertrouwde en pedagogisch voorspelbare omgeving naar een onbekende en prikkelrijke omgeving van het voortgezet onderwijs. Het betekent ook een belangrijke overgang van kind naar puber/adolescent, met alle psychologische en fysieke ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan. Het is daarom van groot belang om voor leerlingen (zeker leerlingen in een kwetsbare positie), in de leeftijdsgroep 10-14 jaar, de juiste begeleiding, ondersteuning en randvoorwaarden te organiseren.

 

Onderzoek op scholen
In het voorjaar van 2017 hebben de samenwerkingsverbanden po en vo gezamenlijk onderzoek gedaan naar deze overgangsperiode. Het onderzoek brengt belemmerende en bevorderende factoren in de overstap van po naar vo in beeld. De belangrijkste conclusie is dat voor een geslaagde overstap breder gekeken moet worden dan alleen naar de cognitieve ontwikkeling van kinderen. De niet-cognitieve ontwikkeling (sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden), sociale omgeving en achtergrondkenmerken vormen ook een cruciale factor. Aanbevelingen zijn: de ontmoeting tussen po en vo stimuleren en op korte termijn te starten met pilots die gericht zijn op inhoudelijke (in plaats van systeem-)aansluiting tussen po en vo; een zogenaamde ’10-14-aanpak’.

 

Gelijke Kansen Alliantie 

Naar aanleiding van het onderzoek hebben beide samenwerkingsverbanden subsidie aangevraagd voor de Gelijke Kansen Alliantie. Dit betreft een project van VWS en OCW gericht op het creëren van gelijke toekomstkansen voor kinderen met ongelijke sociale, culturele en economische uitgangssituaties.

 

De doelstelling is: leerlingen handvatten bieden zodat zij zich veilig kunnen en willen ontwikkelen, ook als de uitgangssituaties zeer verschillend zijn. 

 

Het project bestaat uit drie onderdelen: het ontwikkelen en uitvoeren van interventies, het onderzoeken van de opbrengsten daarvan en het delen van de kennis en resultaten uit het onderzoek. De pilot zal in eerste instantie worden uitgevoerd in Alkmaar-Noord, met de bedoeling om het werkgebied bij succes uit te breiden. Momenteel wordt door de samenwerkingsverbanden, samen met de gemeente Alkmaar, gewerkt aan de voorbereidingen voor de uitvoering.


Vragen? Neem contact op met Lisa Tegelaar. Zij is bereikbaar via ltigelaar@swvnk of via 072-7920100.