Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

06 september 2018

Nieuwe beleidsregel afwijking onderwijstijd voor leerlingen met een beperking

Het uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat alle kinderen onderwijs volgen op school. Soms kunnen kinderen echter vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school.

De regeling geldt vanaf 1 augustus 2018 voor primair en voortgezet onderwijs. In het speciaal onderwijs bestaat deze mogelijkheid al een aantal jaar. Tot nu toe kreeg een gedeelte van deze leerlingen vrijstelling van onderwijs en gingen zij dus (tijdelijk) niet naar school (Leerplichtwet 1969). Omdat deze leerlingen wel baat hebben bij onderwijs, wordt het door een wijziging in de Variawet sinds 1 augustus 2018 mogelijk om hen maatwerk in onderwijstijd te bieden.

 

Om een leerling een aangepast onderwijsprogramma aan te kunnen bieden is instemming nodig van de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij moet het bevoegd gezag de beslissing om de leerling minder onderwijs op school te laten volgen goed onderbouwen. Dit doet het bevoegd gezag aan de hand van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Daarnaast verklaart het bevoegd gezag dat de wettelijk vertegenwoordigers van de leerling op de hoogte zijn en het handelingsdeel van het OPP hebben ondertekend. De aanvraag voor instemming wordt ingediend via het Internet Schooldossier (ISD). In het ISD geeft het bevoegd gezag aan dat er een actueel OPP en ingroeiplan is gemaakt voor de leerling.

 

In de beleidsregel Instemmen met afwijking van het verplichte minimum aantal uren onderwijstijd vindt u de eisen die aan de motivering in het ontwikkelingsperspectief worden gesteld.

 

Voor de beleidsregel klikt u hier.

 

Bron: www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl