Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals
Onze scholen >>

Ondersteuning aan leerlingen

Binnen het samenwerkingsverband bestaan vier verschillende niveaus van ondersteuning. Voor toegang tot de ondersteuningsniveaus met een * is een toewijzing van de Commissie van Toewijzing noodzakelijk.

 

- Basis ondersteuning op scholen (inclusief lichte ondersteuning)

- Extra ondersteuning op scholen

- Intensieve ondersteuning* op scholen of in de bovenschoolse voorziening TOM

- Het voortgezet Speciaal Onderwijs*

Daarnaast bestaan scholen voor praktijkonderwijs*.

 

Basis ondersteuning op scholen

Onder basisondersteuning verstaan we de ondersteuning die op elke school binnen het samenwerkingsverband beschikbaar is. Scholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van een passende plek voor leerlingen die worden aangemeld, de zogenoemde zorgplicht. Het vertrekpunt op iedere school is kwalitatief goed onderwijs. Bij een sterke basis hoort een aanbod aan onderwijs en ondersteuning dat voldoende dekkend, passend en toegankelijk is. Om het niveau van de basisondersteuning voor de scholen onderling af te spreken, ontwikkelden wij samen met de scholen en de besturen een ‘standaard’ voor de basisondersteuning. De standaard is beschreven in ons ondersteuningsplan. Vanuit deze standaard ontwikkelden we een checklist ondersteuning die is opgenomen in het ontwikkeldocument en gebruikt is bij de procesbegeleiding 2016 (zie extra ondersteuning). In 2015 waren er een aantal aanpassingen en toevoegingen in beleid. Deze zijn beschreven in de appendix van het ondersteuningsplan 2014-2018.

 

Lichte ondersteuning op vmbo scholen

Lichte ondersteuning is ondersteuning aan een geselecteerde groep vmbo-leerlingen. De lichte ondersteuning maakt deel uit van de basisondersteuning. Dat betekent dat voor leerlingen met lichte ondersteuning geen ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld hoeft te worden. We vragen wel om de lichte ondersteuning te registreren. De lichte ondersteuning kan zowel op maat (per individu) als groepsgericht zijn. De school bepaalt zelf op basis van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hoe en voor welke leerling zij lichte ondersteuning inzet. De lichte ondersteuning is in de checklist ondersteuning gemarkeerd met een asterisk. Meer informatie over de lichte ondersteuning, vindt u hier.

 

Extra ondersteuning op scholen

Wanneer de basisondersteuning niet toereikend is, dan geldt de extra ondersteuning. De school dient vanuit zijn professionele verantwoordelijkheid een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling op te stellen. In het OPP staat beschreven welke onderwijsdoelen de leerling kan halen en wat nodig is om deze doelen te bereiken. Een voorlopig ontwikkelingsperspectief wordt uiterlijk opgesteld binnen zes weken na de start van het schooljaar of na vaststelling van extra ondersteuningsbehoefte tijdens het schooljaar, altijd in samenspraak met ouders. Deze extra ondersteuning wordt gegeven vanuit de reguliere school vanuit de trajectvoorziening en kent verschillende vormen. Daarnaast zijn er afspraken over symbiose tussen het voortgezet speciaal onderwijs en een reguliere school.

 

Intensieve ondersteuning op scholen of in de bovenschoolse voorziening TOM

Intensieve ondersteuning is ondersteuning voor leerlingen bij wie sprake is van complexe vragen op meerdere (leef)gebieden. Deze ondersteuning vereist intensieve onderbouwde interventies, vastgesteld in een multidisciplinair team. De intensieve ondersteuning is gericht op leerlingen voor wie de basis en extra ondersteuning niet voldoende is en van wie verwacht wordt dat zij met intensieve ondersteuning een diploma in het regulier onderwijs kunnen behalen.

 

De Commissie van Toewijzing neemt een besluit over aanvraag voor intensieve ondersteuning en geeft al dan niet een Toewijzing voor een Individueel Arrangement (TvIA) of een Toewijzing Bovenschoolse Voorziening (TBV) af:

- een TVIA biedt de mogelijkheid om creatieve trajecten 'op maat' in te zetten vanuit de intensieve ondersteuning.

- een TBV biedt toegang tot de bovenschoolse voorziening TOM. De TOM biedt tijdelijk een passende onderwijs- en ondersteuningsplek buiten de eigen school van de leerling (13 weken), gericht op het versterken van de schoolse en sociale vaardigheden en terugkeer in het regulier vo met uitzicht op het behalen van een diploma. Voor meer informatie over de TOM klik hier

- een TBV biedt toegang tot de trajectplusklas. Voor meer informatie over de trajectplusklas klik hier

 

Het praktijkonderwijs

Binnen het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland wordt praktijkonderwijs aangeboden in Alkmaar (De Viaan) en Heerhugowaard (Focus). Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring hebben van het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. Doel van het praktijkonderwijs is om leerlingen naar arbeid toe te leiden door het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te werken. In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaringen op te doen (leren door doen). De meeste theorie wordt gekoppeld aan praktische opdrachten en stages. Binnen het praktijkonderwijs leren kinderen ook vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten. Bijvoorbeeld sociale vaardigheden, koken, het bijhouden van een huishouden en invulling geven aan vrije tijd. Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben een eigen leerroute. Deze leerroute komt in nauw overleg met de leerling en de ouders tot stand.

 

De Commissie van Toewijzing neemt een besluit over de toewijzing tot het praktijkonderwijs en verstrekt de toegang door middel van een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. De Deskundigencommissie Praktijkonderwijs geeft advies over de aanvragen voor praktijkonderwijs en bereidt de aanvragen voor.

 

Voor meer informatie over het praktijkonderwijs, klikt u hier.

 

Het voortgezet speciaal onderwijs

Binnen het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland zijn Heliomare en de Spinaker de gevestigde scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Op deze scholen zitten leerlingen die door hun leergedrag en/of psychische problemen en/of lichamelijke en/of verstandelijke beperking zodanig worden gehinderd in hun functioneren dat ze geen onderwijs kunnen volgen binnen een school voor regulier voortgezet onderwijs.

 

De Commissie van Toewijzing neemt een besluit over de toewijzing tot het voortgezet speciaal onderwijs en verstrekt de toegang door middel van een toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs.

 

Cluster 1 en 2

Onder cluster 1 vallen scholen voor blinde en slechtziende kinderen. Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking. De scholen van cluster 1 en 2 maken geen deel uit van het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. De scholen kennen een eigen toelatingsprocedure en hebben geen zorgplicht bij aanmelding op een van de scholen. Voor verdere informatie klik hier