Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals
Onze scholen >>

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Vanaf 1 januari 2018 wordt gebruik gemaakt van TOP dossier. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan. Het TOP dossier is een webbased hulpmiddel waarin leerling, ouders, leerkracht en eventuele andere professionals samen werken om de leerling de ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft. Klik hier voor verdere informatie. 

 

Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften binnen het reguliere onderwijs moet een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) worden opgesteld binnen zes weken na aanmelding. Een OPP wordt minimaal één keer, maar meestal twee keer per jaar geëvalueerd. De aanleverende school stuurt een OPP mee. De ontvangende school schrijft het handelingsdeel.

 

Het ontwikkelingsperspectief kijkt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op lange termijn. Er wordt gekeken naar het uitstroomprofiel om vervolgens na te gaan wat er nodig is om het profiel te bereiken. De school stelt het ontwikkelingsperspectief op in een 'op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) met leerling en ouders. In elk geval i.s.m. mentor en ouders. Een OPP is nodig voor:

 

- leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs

- leerlingen in het praktijkonderwijs, (ook die in het reguliere onderwijs met een Pro-beschikking)

- leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier onderwijs, bijvoorbeeld in de trajectvoorziening. Dit betreft niet de (basis)ondersteuning zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching. Het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland verwacht van de school dat ze voor leerlingen die gebruikmaken van de trajectvoorziening een OPP opstelt en dat deze zowel bij DUO als bij het samenwerkingsverband gemeld wordt.

 

Inhoudelijk

In deel 1 van een OPP staat een overzicht van het uitstroomperspectief met de onderbouwing daarvan. Deel 2 is het handelingsdeel met de onderwijsbehoeften van de leerling gekoppeld aan extra ondersteuning en begeleiding en eventueel het beredeneerd afwijken van het curriculum. Tot slot vindt u een deel t.b.v. de ondertekening met de zienswijzen van de betrokkenen op het handelingsdeel en een evaluatiedeel.

 

Het voorgestelde format van het samenwerkingsverband, zoals dat hieronder te downloaden is, is geen verplicht format. Het staat de school vrij om aanpassingen te maken of een eigen format te ontwikkelen en te gebruiken, mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Een OPP dient in elk geval de te verwachten uitstroombestemming te bevatten en de onderbouwing daarvan. De onderbouwing bevat in elk geval de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces. Daarnaast moet een OPP ook afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning (handelingsdeel) beschrijven.

 

OPP en lichte ondersteuning

De wet op passend onderwijs stelt het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met lichte ondersteuning niet verplicht. Het is wel raadzaam om de lichte ondersteuning aan leerlingen te registreren. Als de leerling naast leerwegondersteuning ook extra ondersteuning krijgt, moet wel een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Hierin staat onder meer waar wordt afgeweken van het reguliere onderwijsprogramma en welke extra ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt.

 

Klik hier voor het format ontwikkelingsperspectiefplan.